BOKNINGSVILLKOR VID BOKNING AV STUGA/LÄGENHET ELLER VANDRARHEM


Dessa allmänna villkor gäller mellan Visit Ugglarp och den som själv eller genom annan träffar avtal med Visit Ugglarp enligt vad som angetts i bekräftelsen (gästen). Avtalet kan gälla boende, köp av andra produkter och tjänster, eller en kombination av dessa (arrangemanget).


VEM ÄR ANSVARIG?

Ansvarig arrangör är Visit Ugglarp, Lammstigen 3, 311 69 UGGLARP.

Tel 0346-43400. Org.nr. 556500-9668.


NÄR BLIR GÄSTENS BOKNING BINDANDE?

Det är gästens ansvar att kontrollera bekräftelsen och att se till att ankomst och avresedatum är riktiga.

Bokningen gäller för såväl Visit Ugglarp som för gästen så snart Visit Ugglarp bekräftat bokningen (en bekräftelse skickas) och gästen inom avtalad tid betalt överenskommen anmälningsavgift (eller hela hyran).


NÄR SKALL GÄSTEN BETALA?

Gästens betalning för arrangemanget skall vara Visit Ugglarp tillhanda senast det datum som anges i bekräftelsen. Visit Ugglarp har rätt att ta ut en första delbetalning i samband med bekräftelsen (anmälningsavgift). Arrangemanget skall alltid vara slutbetalt innan det påbörjas.


• För arrangemang som bokas 40 dagar eller mer före ankomst ska en anmälningsavgift om 500 kr vara Visit Ugglarp tillhanda inom 10 dagar från bokningstillfället. Resterande belopp av avtalat pris ska vara Visit Ugglarp tillhanda senast 40 dagar före ankomst.

• För arrangemang som bokas 39-12 dagar före ankomst ska full betalning enligt avtalat pris vara Visit Ugglarp tillhanda inom 10 dagar från bokningsdagen.

• För arrangemang som bokas 11-0 dagar före ankomst ska full betalning enligt avtalat pris vara Visit Ugglarp tillhanda samma dag som bokningsdagen.


VAD HÄNDER OM GÄSTEN INTE BETALAR I TID?

Bokningen avbokas om inte anmälningsavgiften alternativt slutlikviden är Visit Ugglarp tillhanda senast det förfallodatum som står på bekräftelsen. Om gästen inte betalar i tid betraktas detta som en avbokning, varvid reglerna om avbokning gäller.


AVGIFTER VID BETALNING

Vid betalning från utlandet ska gästen betala omkostnader i hemlandet och i Sverige. Visit Ugglarp ska mottaga avtalat pris i angiven valuta som står på bekräftelsen. Avgifter som inte är betalade kommer att belastas gästen senast vid ankomst.


VAD GÄLLER OM GÄSTEN VILL AVBOKA?

Gästen som har bokat kan avboka muntligen eller skriftligen till Visit Ugglarp.

Visit Ugglarp är skyldig att bekräfta gästens avbokning skriftligen.


AVBESTÄLLNINGSSKYDD

Du kan skydda dig mot avbokningskostnaden genom att köpa ett avbeställningsskydd till en kostnad av 295 SEK per objekt. Avbeställningsskyddet kan endast köpas innan första betalningen är gjord. Avgiften för avbeställningsskydd kan inte avbokas då den är betald och återbetalas ej.


Gästen som har köpt avbeställningsskydd, har rätt att avbeställa arrangemanget enligt följande grunder om gästen, nära anhörig eller medresenär:

• drabbas av akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall

• inkallas i krigsmakten eller civilförsvaret

skilsmässa

• drabbas av väsentlig skada i ordinarie bostad genom brand, översvämning eller liknande allvarlig händelse

• uppsägning på grund av arbetsbrist, gäller ej varsel


Gästen måste kunna styrka sitt förhinder med intyg från t.ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Fram till 40 dagar före ankomst kan avbokning ske utan giltig orsak och intyg.

Ombokning av boende är möjligt fram till 40 dagar före ankomst, ombokning kan göras i mån av plats och till gällande prislista på Visit Ugglarp. Avbeställningsskyddet ersätter inte kostnader om gästen måste avbeställa på grund av omständighet eller sjukdom som han kände till när han betalade avbeställningsskyddet eller om resan beställts mot läkares inrådan.

Medresenär: Finns namngiven på bokningen om deltagare i arrangemanget.

Nära anhörig: make/maka/sambo/registrerad partner, barn, barnbarn, syskon, föräldrar och svär-, mor- och farföräldrar, svärson, svärdotter, svåger och svägerska.


AVBOKNING UTAN AVBESTÄLLNINGSSKYDD

• För boende som avbokas 40 dagar eller mer före ankomst behåller Visit Ugglarp respektive anmälningsavgift per avbokat objekt.

• För boende som avbokas 39–0 dagar före ankomst behåller Visit Ugglarp 100 % av kostnaden för boende.


AVBOKNING MED AVBESTÄLLNINGSSKYDD

• För boende som avbokas 40 dagar eller mer före ankomst behåller Visit Ugglarp avgiften för avbeställningsskyddet och anmälningsavgiften.

• För boende som avbokas 39–1 dagar före ankomst med giltig avbokningsorsak behåller Visit Ugglarp avgiften

för avbeställningsskyddet och anmälningsavgiften.

• För boende som avbokas 41–0 dagar före ankomst utan giltig avbokningsorsak behåller Visit Ugglarp 100 % av kostnaden för boende.


ÅNGERRÄTT

Ångerrätten gäller inte för boende.


PAKET

Vid bokning av sådana kombinationer av arrangemang som Visit Ugglarp säljer för ett i förväg angivet pris (paket), kan gästen inte avboka enskilda produkter av arrangemanget. För avbokning av enstaka/alla personer i paketet gäller samma regler som för avbokning av logi.


GÄSTENS SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER M.M.

Om gästen har klagomål ska dessa framföras till Visit Ugglarp omgående, senast 1 dag från ankomst. Fel som uppstår under vistelsen, skall gästen anmäla inom skälig tid under vistelsen så att Visit Ugglarp får en chans att rätta till det. Om gästen inte har framfört fel och brister till berörd personal på plats och Visit Ugglarp därmed

inte har fått möjligheten att vara behjälplig är gästen enligt praxis och bokningsvillkor inte berättigad till någon ersättning. Rätt till skadestånd på grund av fel under vistelsen föreligger inte om Visit Ugglarp kan visa att felet uppstått på grund av hinder eller omständighet utanför Visit Ugglarp kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit exempelvis kortare avbrott i IT-drift, Tv-signal, vatten eller energitillförsel.


För att boka/ingå avtal med Visit Ugglarp gällande boende måste gästen vara 18 år. Alla i sällskapet ska vara fyllda 18 år för att bo i boendet. Åldersgränsen gäller EJ barn i målsmans sällskap. Uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få tillträde till boendet. Legitimering sker vid ankomst. Om gästen vid tillträde till boendet inte uppfyller åldersgränsen gäller regler för avbokning. För organiserade grupper och resesällskap med ledare kan undantag från ovannämnda regler ske efter överenskommelse med Visit Ugglarp. Gästen måste följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller för boende,


ALLMÄNNA ORDNINGSREGLER

Mellan kl. 23:30 och kl. 07:00 skall gästen iaktta största hänsyn och tystnad. Gästen är fullt ut ansvarig för alla eventuella skador som uppstår på boendet och dess inventarier om gästen, eller annan som bereds tillträde till boendet, varit vårdslös. Överträdelser av bestämmelser om rök- och husdjursförbud medför en saneringskostnad som gästen debiteras. Gästen får inte använda boendet till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål). Ej heller låta fler personer övernatta i det än avtalat eller på tomten ställa upp ytterligare tält, husvagn, etc.

Gästen måste städa ordentligt före avresan, följ städinstruktionerna. Om detta inte iakttas kommer Visit Ugglarp att debitera gästen en avgift beroende på boendets storlek. Gästen kan beställa slutstädning. En beställd eller obligatorisk städning innefattar inte grovstädning inne och ute, diskning eller tömning av sopor/tomflaskor.

Samtliga nycklar till boendet/serviceanläggningar skall lämnas vid avresa, i annat fall debiteras gästen en avgift.

Visit Ugglarp har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om gästen eller någon i dennes sällskap uppträder störande och/eller begår skadegörelse i boendet eller dess område eller om boendet används till ej avsett ändamål. I de fall då avtalet sägs upp måste gästen och dennes sällskap omedelbart flytta från boendet utan återbetalning av hyresbeloppet. Vid en eventuell omedelbar uppsägning av avtalet på grund av ovanstående orsaker debiterar Visit Ugglarp gästen en omkostnadsavgift motsvarande skadan. Visit Ugglarp förbehåller sig rätten att vid en eventuell omedelbar uppsägning av avtalet kunna stänga boendet och avlägsna gästens tillhörigheter. Visit Ugglarp ansvarar inte för kvarglömda saker.


KRIG, NATURKATASTROFER, STREJKER M.M.

Båda parter har rätt att frånträda avtalet om arrangemanget inte kan tillhandahållas på grund av krigs-handlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknads-konflikter, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda, eller andra liknande större händelser, som ingen av parterna kunnat förutse eller påverka.


ÖVRIGT

Stugorna/lägenheterna/vandrarhemmet är utrustade för självhushåll. Aktuell in- och utcheckningsinformation anges på bekräftelsen alternativt www.visitugglarp.se.

I logipriset ingår inte städning, sänglinne, handdukar, barnsäng/barnstol, toapapper, rengöringsmedel etc. om inte annat anges på bekräftelsen. Visit Ugglarp rök- och djurfria boenden är inte allergisanerade.


PERSONUPPGIFTSLAGEN

Genom registrering av personuppgifter samtycker gästen till att Visit Ugglarp i egenskap av personuppgiftsansvarig, använder uppgifterna för fullgöra Visit Ugglarps åtagande gentemot gästen och kan lämnas ut till inkassoföretag, myndighet/domstol för indrivning och fastställelse. Visit Ugglarp använder gästens uppgifter att administrerar bokning och betalning samt för att kunna ge information, erbjudanden och service rörande gästens bokade arrangemang via e-post, telefon, sms och postala utskick. Du har rätt att när som helst begära rättelse av eventuellt ändrade eller felaktiga uppgifter. Gästen kan även komma att kontaktas för marknadsundersökningar. För mer information se www.visitugglarp.se